English Exercises > exercises

Phonetics Practice
Downloadable worksheets:
PHONICS - /SH/ + /CH/
Level: intermediate
Age: 13-17
Downloads: 361

 
PHONICS - /T/ + /TH/
Level: intermediate
Age: 13-17
Downloads: 278

 
PHONETICS - 4 pages reading practice ( transcription will show correctly after download - I tried it out)
Level: elementary
Age: 6-17
Downloads: 214

 
Pronunciation Exercises - Minimal Pairs and Reading Practice
Level: advanced
Age: 14-17
Downloads: 177

 
Practice intonation part2
Level: elementary
Age: 8-17
Downloads: 161

 
Homophones Practice
Level: intermediate
Age: 12-100
Downloads: 131

 

Phonetics

IPA Chart1. Visit ----> http://moodle.matbury.com/mod/swf/view.php?id=930
2. Press ---> Yes/OK
3. Enjoy!Wanna play?

Exercises:
 
I. Write the appropriate word.                                                   II. Choose the correct word.
 
1. [' kɪŋ ]                                                       11. [' kæt ]     cat          cut          cot
2. [ˈɪŋɡlɪʃ ]                                                12. [' ʃɪp ]       cheap      ship        sheep
3. [ˈspænɪʃ ]                                              13. [' hæt ]      hut          hat         hot
4. [ˈbrʌðə(r) ]                                            14. [' li:v ]       live         life         leave
5. [ˈærəʊ ]                                                   15. [' θɪn ]       thing       think      thin

6. ['hɔ:(r)s ]                                                  16. [' ðeɪ ]       day         they       grey
7. [ˈfəʊtəɡrɑ:f ]                                      17. [' pi:s ]       peace      piss        pace
8. ['dɒɡ ]                                                         18. [' nekst ]   nest        neck       next
9. [ˈtelɪˌvɪʒn̩ ]                                         19. [' æʃ ]         as           ass         ash
10. ['dʒi:p ]                                                    20. [' tʃɪp ]      ship        cheap     chip
 
Video Quiz
 
 
Words into Transcriptions


BVM Teacher!